Câu hỏi: Dân số già diễn ra chủ yếu ở

Câu hỏi: Dân số già diễn ra chủ yếu ở
A. các nước đang phát triển.
B. các nước phát triển.
C. tất cả các nước trên thế giới
D. các nước NICs.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh