Câu hỏi: Dân số già gây ra hậu quả lớn nhất về mặt kinh tế – xã hội là

Câu hỏi: Dân số già gây ra hậu quả lớn nhất về mặt kinh tế – xã hội là
A. nạn thất nghiệp tăng lên.
B. chi phí phúc lợi xã hội tăng lên.
C. thiếu nhân lực thay thế.
D. thị trường tiêu thụ thu hẹp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Dân số già tỉ lệ trẻ em ít khiến cho nguồn lao động bổ sung trong tương lai giảm; ngược lại tỉ lệ người già tăng lên. Đây là hậu quả thiếu nhân lực thay thế.

Author: Cô Minh Anh