Câu hỏi: Dân số già gây ra hậu quả lớn nhất về mặt kinh tế – xã hội là?

Câu hỏi: Dân số già gây ra hậu quả lớn nhất về mặt kinh tế – xã hội là?
A. Nạn thất nghiệp tăng lên.
B. Chi phí phúc lợi xã hội tăng lên.
C. Thiếu nguồn lao động.
D. Thị trường tiêu thụ thu hẹp.

Gợi ý câu trả lời

Dân số già ⇒ tỉ lệ trẻ em ít -> nguồn lao động bổ sung trong tương lai giảm; ngược lại tỉ lệ người già tăng lên.
⇒ Hậu quả là thiếu nhân lực thay thế
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh