Câu hỏi: Dân số già không dẫn tới hậu quả về mặt kinh tế – xã hội nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân số già không dẫn tới hậu quả về mặt kinh tế – xã hội nào dưới đây?
A. Thiếu lực lượng lao động trong xã hội.
B. Các chính sách hỗ trợ, chăm sóc cho người già.
C. Nguy cơ làm tăng dân số.
D. Nền kinh tế chậm phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Dân số già dẫn tới nhiều hậu quả về mặt kinh tế – xã hội, đó là thiếu lực lượng lao động trong xã hội, các chính sách hỗ trợ, chăm sóc cho người già, nguy cơ giảm dân số làm cho nền kinh tế chậm phát triển.

Author: Cô Minh Anh