Câu hỏi: Dân số nước ta còn tăng nhanh là do

Câu hỏi: Dân số nước ta còn tăng nhanh là do
A. đông dân, số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều.
B. nông nghiệp cần nhiều lao động.
C. mất cân đối giói tính.
D. đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 16: Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta: Dân số dông và cơ cấu dân số trẻ ( số người trong độ tuổi sinh để nhiều)

Author: Cô Minh Anh