Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia là:

Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia là:
A. Đồi núi thấp
B. Núi trẻ
C. Cao nguyên
D. Đồng bằng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Đồng bằng
Giải thích: Đồng bằng chiếm 75% diện tích của Cam-pu-chia (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh