Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là

Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là
A. sơn nguyên.
B. đồng bằng.
C. bồn địa.
D. núi cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/62, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh