Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là?

Câu hỏi: Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là?
A. Sơn nguyên.
B. Đồng bằng.
C. Bồn địa.
D. Núi cao.

Gợi ý câu trả lời

Lãnh thổ phía tây có địa hình đại bộ phận là đồng bằng: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Xibia.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh