Câu hỏi: Dạng thù hình của một nguyên tố là

Câu hỏi: Dạng thù hình của một nguyên tố là
A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.
C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon.
D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố phi kim với oxi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh