Câu hỏi: Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là

Câu hỏi: Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là
A. Hô-cai-đô. B.Hôn-su.
C. Xi-cô-cư. D.Kiu-xiu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/74 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh