Câu hỏi: Đảo nào sau đây của Nhật Bản có ít nhất các trung tâm công nghiệp?

Câu hỏi: Đảo nào sau đây của Nhật Bản có ít nhất các trung tâm công nghiệp?
A. Hôn-su. B.Hô-cai-đô.
C. Xi-cô-cư. D.Kiu-xiu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/79 – 80 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh