Câu hỏi: Đất ở vùng đồi núi có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Đất ở vùng đồi núi có đặc điểm nào dưới đây?
A. Thối mòn với tầng phong hóa mỏng.
B. Vận chuyển các vật liệu nên tầng phong hóa dày.
C. Bồi tụ là chủ yếu với tầng phong hóa dày.
D. Bị xói mòn nên tầng phong hóa mỏng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh