Câu hỏi: Dấu hiệu đặc trưng củộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

Câu hỏi: Dấu hiệu đặc trưng củộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là
A. sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa.
B. khoa học được ứng dụng vào sản xuất.
C. xuât hiện và bùng nổ công nghệ.
D. quy trình sản xuất được tự động hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh