Câu hỏi: Đâu không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?

Câu hỏi: Đâu không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?
A. Chỉ bao gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ.
B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ.
C. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất.
D. Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm của điểm công nghiệp là:
– Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.
– Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.
⇒ Nhận xét A, B đúng.
– Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.
⇒ Nhận xét C đúng, D không đúng
– Nhận xét D không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh