Câu hỏi: Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

Câu hỏi: Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?
A. Bắc Mĩ.
B. Châu Âu.
C. Trung Đông.
D. Châu Đại Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh