Câu hỏi: Đầu tư nước ngoài không tăng nhanh trong ngành nào dưới đây?

Câu hỏi: Đầu tư nước ngoài không tăng nhanh trong ngành nào dưới đây?
A. Tài chính.
B. Ngân hàng.
C. Bảo hiểm.
D. Vận tải biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh