Câu hỏi: Dãy các kim loại được xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là

Câu hỏi: Dãy các kim loại được xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.
B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh