Câu hỏi: Dãy chất gồm các oxit bazơ là:

Câu hỏi: Dãy chất gồm các oxit bazơ là:
A. CuO, NO, MgO, CaO.
B. CuO, CaO, MgO, Na$_{2}$O.
C. CaO, CO$_{2}$, K$_{2}$O, Na$_{2}$O.
D. K$_{2}$O, FeO, P$_{2}$O$_{5}$, Mn$_{2}$O$_{7}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Oxit bazơ là hợp chất tạo bởi kim loại và oxi → B đúng.

Author: Cô Minh Anh