Câu hỏi: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc, nguội là:

Câu hỏi: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc, nguội là:
A. Na, K,Mg, Al, Cu
B. Na, K, Mg, Fe, Cu
C. Na, K, Al, Fe, Cu
D. Na, K, Mg, Cu, Ag

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh