Câu hỏi: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

Câu hỏi: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:
A. K , Al , Mg , Cu , Fe
B. Cu , Fe , Mg , Al , K
C. Cu , Fe , Al , Mg , K
D. K , Cu , Al , Mg , Fe

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh