Câu hỏi: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ tạo thành Cu kim loại:

Câu hỏi: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ tạo thành Cu kim loại:
A. Al , Zn, Fe
B. Zn, Pb, Au
C. Mg, Fe , Ag
D. Na, Mg , Al

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Các kim loại tác dụng được với Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ tạo thành Cu kim loại phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại và các kim loại đó phải không tác dụng với nước.
→ A thỏa mãn.

Author: Cô Minh Anh