Câu hỏi: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:

Câu hỏi: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:
A. S, C, P.
B. S, C, Cl$_{2}$.
C. C, P, Br$_{2}$.
D. C, Cl$_{2}$, Br$_{2}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Chú ý: Cl$_{2}$; Br$_{2}$ không phản ứng trực tiếp với oxi.

Author: Cô Minh Anh