Câu hỏi: Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải:

Câu hỏi: Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải:
A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.
B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.
D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/109, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh