Câu hỏi: Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì này vào một lượng dư dung dịch:

Câu hỏi: Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì này vào một lượng dư dung dịch:
A. ZnSO$_{4}$
B. Pb(NO$_{3}$)$_{2}$
C. CuCl$_{2}$
D. Na$_{2}$CO$_{3}$

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Zn + Pb(NO$_{3}$)$_{2}$ → Zn(NO$_{3}$)$_{2}$ + Pb.

Author: Cô Minh Anh