Câu hỏi: Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng

Câu hỏi: Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.
B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
C. phương pháp chấm điểm.
D. phương pháp bản đồ – biểu đồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh