Câu hỏi: Để thể hiện các mỏ vàng trên lãnh thổ nước ta người ta dùng phương pháp

Câu hỏi: Để thể hiện các mỏ vàng trên lãnh thổ nước ta người ta dùng phương pháp
A. kí hiệu đường.
B. kí hiệu.
C. chấm điểm.
D. bản đồ – biểu đồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh