Câu hỏi: Để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ, thường dùng phương pháp

Câu hỏi: Để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ, thường dùng phương pháp
A. kí hiệu.
B. đường chuyển động.
C. chấm điểm.
D. bản đồ, biểu đồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/11, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh