Câu hỏi: Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng.

Câu hỏi: Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng.
A. phương pháp kí hiệu.
B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
C. phương pháp bản đồ – biểu đồ.
D. phương pháp khoanh vùng.

Gợi ý câu trả lời

Quan sát các trạm khí hậu (Sa Pa, Hà Nội….) → nhận thấy lượng mưa các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa điểm được thể hiện bằng biểu đồ kết hợp cột đường.
⇒ Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng phương pháp bản đồ – biểu đồ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh