Câu hỏi: Để thể hiện một mỏ khoáng sản (kim cương, sắt,…) trên bản đồ, người ta dùng

Câu hỏi: Để thể hiện một mỏ khoáng sản (kim cương, sắt,…) trên bản đồ, người ta dùng
A. Kí hiệu hình học.
B. Kí hiệu chữ.
C. Kí hiệu tượng hình.
D. Kí hiệu đường.

Gợi ý câu trả lời

Để thể hiện một mỏ khoáng sản (kim cương, sắt,…) trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu hình học.
Ví dụ: mỏ than kí hiệu hình vuông tô đen, mỏ sắt kí hiệu tam giác tô đen.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh