Câu hỏi: Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta dùng phương pháp

Câu hỏi: Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta dùng phương pháp
A. Kí hiệu.
B. Bản đồ – biểu đồ.
C. Kí hiệu đường chuyển động.
D. Chấm điểm.

Gợi ý câu trả lời

Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định được vị trí của đối tượng mà còn thể hiện số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển cùa đối tượng. ⇒ Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta thường dùng phương pháp kí hiệu.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh