Câu hỏi: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào?

Câu hỏi: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào?
A. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
B. Phương pháp đường đẳng trị.
C. Phương pháp kí hiệu theo đường.
D. Phương pháp nền chất lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện kí hiệu đường chuyển động để thể hiện các đối tượng địa lí.

Author: Cô Minh Anh