Câu hỏi: Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã

Câu hỏi: Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã
A. tiến hành cải cách ruộng đất.
B. tiến hành tư nhân hóa, thực hiện cơ chế thị trường.
C. thành lập các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất.
D. xây dựng nhiều thành phố, làng mạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh