Câu hỏi: Để vẽ khu vực xích đạo và bản đồ thế giới, người ta dùng phép chiếu nào?

Câu hỏi: Để vẽ khu vực xích đạo và bản đồ thế giới, người ta dùng phép chiếu nào?
A. Phép chiếu phương vị.
B. Phép chiếu hình nón.
C. Phép chiếu hình trụ.
D. Phép chiếu hình nón đứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Để vẽ khu vực xích đạo và bản đồ thế giới, người ta dùng phép chiếu hình trụ.

Author: Cô Minh Anh