Câu hỏi: Địa hào được hình thành do:

Câu hỏi: Địa hào được hình thành do:
A. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy trồi lên
B. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh
C. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ mạnh
D. Các lớp đá dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương nằm ngang với cường độ lớn

Gợi ý câu trả lời

Các lớp đá bị đứt gãy dịch chuyển ngược với nhau theo phương gần thẳng đứng hay phương nằm ngang, khi cường độ dịch chuyển mạnh sẽ tạo thành địa lũy, địa hào, hẻm vực, thung lũng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh