Câu hỏi: Địa hình chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

Câu hỏi: Địa hình chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Nhật Bản là
A. đồi núi.
B. bình nguyên.
C. núi lửa.
D. đồng bằng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh