Câu hỏi: Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, các khe ranh xói mòn , các thung lũng sông suối ,.. được gọi là

Câu hỏi: Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, các khe ranh xói mòn , các thung lũng sông suối ,.. được gọi là
A. địa hình thổi mòn.
B. địa hình khoét mòn.
C. địa hình mài mòn.
D. địa hình xâm thực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục 2, SGK/35 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh