Câu hỏi: Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, khe rãnh xói mòn, các thung lũng, sông suối được gọi là

Câu hỏi: Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, khe rãnh xói mòn, các thung lũng, sông suối được gọi là
A. địa hình thổi mòn.
B. địa hình khoét mòn.
C. địa hình mài mòn.
D. địa hình xâm thực.

Gợi ý câu trả lời

Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, khe rãnh xói mòn, thung lũng sông suối,… được gọi là địa hình xâm thực.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh