Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:
A. giao thông vận tải, thông tin liên lạc
B. các dịch vụ hành chính công
C. tài chính, bảo hiểm
D. bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao

Gợi ý câu trả lời

Dịch vụ tiêu dùng gồm: thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao), cộng đồng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh