Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:
A. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc.
B. Các dịch vụ hành chinh công.
C. Tài chinh, bảo hiểm.
D. Bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh