Câu hỏi: Điểm công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Điểm công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?
A. Gồm nhiều xí nghiệp tập trung, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.
B. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố cách xa vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.
C. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.
D. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và không bao gồm điểm dân cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh