Câu hỏi: Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.
B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ.
C. Có các ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.
D. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Chọn C.
Giải thích: Đặc điểm của điểm công nghiệp là:
– Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.
– Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.
– Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.
– Nhận xét C không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp.

Author: Cô Minh Anh