Câu hỏi: Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

Câu hỏi: Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là
A. Đông dân và gia tăng dân số cao
B. Xung độ sắc tộc, tôn giáo và khủng bố
C. Phần lớn dân cư theo đạo Ki-tô
D. Phần lớn dân số sống theo đạo Ki-tô

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/31 – 32 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh