Câu hỏi: Điểm khác biệt cơ bản về điều kiện tự nhiên để đồng bằng sông Cửu Long vượt trội so với đồng bằng sông Hồng trong vai trò cung cấp lương thực – thực phẩm cho cả nước là

Câu hỏi: Điểm khác biệt cơ bản về điều kiện tự nhiên để đồng bằng sông Cửu Long vượt trội so với đồng bằng sông Hồng trong vai trò cung cấp lương thực – thực phẩm cho cả nước là
A. đặc điểm khí hậu.
B. sự phong phú về nguồn nước.
C. quy mô diện tích đất.
D. trình độ thâm canh.

Gợi ý câu trả lời

C Bài: 41: Sở dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL – Đồng bằng sông Cửu Long – Mục 1 Các bộ phận hợp thành ĐBSCL

Author: Cô Minh Anh