Câu hỏi: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là

Câu hỏi: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là
A. Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư, khu công nghiệp không có dân cư sinh sống.
B. Điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp gắn với đô thị.
C. Điểm công nghiệp có nhiều xí nghiệp tập trung, khu công nghiệp có 1 – 2 xí nghiệp.
D. Điểm công nghiệp phân bố ở nơi có vị trí thuận lợi, khu công nghiệp phân bố gần các vùng nguyên liệu.

Gợi ý câu trả lời

Các nhận xét B, C, D không đúng về đặc điểm của 2 hình thức này ⇒ loại đáp án B, C, D
So sánh ta thấy: Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung không có dân cư sinh sống.
⇒ Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp
⇒Nhận xét A đúng
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh