Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với kinh tế Nga?

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với kinh tế Nga?
A. Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng.
B. Các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh.
C. Sản lượng nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.
D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm các ngành kinh tế của Liên Bang Nga:
– Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu ⇒ A đúng
– Các ngành dịch vụ phát triển mạnh ⇒ B đúng
– Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế ⇒ D đúng.
– Trong nông nghiệp, sản lượng một số cây công nghiệp, ăn quả, rau, chăn nuôi, nghề cá….của LBN nhìn chung đều có sự tăng trưởng nhưng so sánh với thể giới vẫn chưa phải đứng đầu.
⇒ Nhận xét: C. sản lượng nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới là không chính xác.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh