Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?
A. Tôm, cua, cá thu, cá ngừ là các sản phẩm đánh bắt chính.
B. Nghề nuôi trồng hải sản không được chú trọng phát triển.
C. Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm cao.
D. Ngư trường ngày nay bị thu hẹp so với trước đây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Với các ngư trường rộng lớn và giàu có về hải sản, đó là điều kiện thuận lợi để Nhật Bản có sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm lớn (4596,2 nghìn tấn cá, năm 2003), chủ yếu là: cá thu, cá ngừ, tôm, cua. Ngoài đánh bắt hải sản thì nghề nuôi trồng hải sản (tôm, sò, ốc, rau câu, trai lấy ngọc,…) được chú trọng phát triển.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?
A. Tôm, cua, cá thu, cá ngừ là các sản phẩm đánh bắt chính.
B. Nghề nuôi trồng hải sản không được chú trọng phát triển.
C. Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm cao.
D. Ngư trường ngày nay bị thu hẹp so với trước đây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Ở Nhật Bản nghề nuôi trồng hải sản như nuôi tôm, sò, ốc, rau câu, trai lấy ngọc được chú trọng phát triển.

Author: Cô Minh Anh