Câu hỏi: Điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?
A. Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn.
B. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ.
C. Sản suất công nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.
D. Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ.

Gợi ý câu trả lời

– Công nghiệp có đặc điểm: bao gồm 2 giai đoạn, có tính chất tập trung cao độ (trên một diện tích nhỏ có thể tập trung nhiều nhà máy, lao động, nguyên liệu và sản phẩm), sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
– Phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên là của ngành nông nghiệp, không phải đặc điểm của công nghiệp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh