Câu hỏi: Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?

Câu hỏi: Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?
A. LB Nga, Ca-na-đa, Ấn Độ.
B. LB Nga, Ca-na-đa, Hoa Kì.
C. LB Nga, Ca-na-đa, Bra-xin.
D. LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh