Câu hỏi: Điều kiện sinh thái với các dải đất phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn và hướng chuyên môn hóa về trồng lúa, nuôi trồng thủy sản là đặc điểm của vùng

Câu hỏi: Điều kiện sinh thái với các dải đất phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn và hướng chuyên môn hóa về trồng lúa, nuôi trồng thủy sản là đặc điểm của vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Gợi ý câu trả lời

B Bài: 41: Sở dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL – Đồng bằng sông Cửu Long – Mục 2 thế mạnh và hạn chế – ý a Thế mạnh

Author: Cô Minh Anh