Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thể hiện ở 1. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải 2. Công tác thiết kế và khai thác công trình vận tải 3. Hoạt động của các phương tiện vận tải 4. Không ảnh hưởng đến sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải 5. Ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế các phương tiện vận tải Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thể hiện ở
1. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải
2. Công tác thiết kế và khai thác công trình vận tải
3. Hoạt động của các phương tiện vận tải
4. Không ảnh hưởng đến sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải
5. Ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế các phương tiện vận tải Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Gợi ý câu trả lời

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thể hiện ở việc quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải; Công tác thiết kế và khai thác công trình vận tải cùng với đó là hoạt động của các phương tiện vận tải
⇒ nhận định 1, 2,3 đúng
– Nhận xét điều kiện tự nhiên không ảnh hưởng đến sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải là không đúng (vận tải đường thủy phụ thuộc rất lớn vào các con sông)
– Việc thiết kế các phương tiện vận tải phụ thuộc một phần vào điều kiện tự nhiên (chỉ đúng với các phương tiện xe công trình, khoan đào, ủi, hay xe chuyên dụng ở những địa hình đặc biệt), còn lại các dòng phương tiện vận tải khác có thiết kế đa dạng phụ thuộc vào sự sáng tạo, phong cách hay tính ứng dụng, thị hiếu nhu cầu khách hàng.
⇒ nhận xét điều kiện tự nhiên ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế các phương tiện vận tải là không đúng.
⇒ Như vậy có 3 nhận định đúng,2 nhận định sai
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh